Strategia

I. WPROWADZENIE DO STRATEGII

Zasady wdrażania strategii ZHP na poziomie poszczególnych harcerskich komend

ZHP na lata 2012-2017 przyjmuje 5 kierunków strategicznych do realizacji w całym Związku i na wszystkich jego poziomach organizacyjnych.
Podstawowym źródłem sukcesu strategii jest jej spójne realizowanie przez wszystkie chorągwie ZHP, w taki sam sposób i w takim samym terminie, zaś czynnikiem decydującym jest jej znajomość przez jak największą część kadry ZHP, w tym szczególnie przez drużynowych.

Każda harcerska komenda zobowiązana jest dokonać analizy sytuacji na terenie swojego działania w zakresie 5 kierunków strategicznych. Sposób dokonania analizy winien przebiegać następująco (na przykładzie kierunku „Dobry program”):

 • jak u nas dzisiaj wygląda praca z programami drużyn w hufcu?
 • jak nasi drużynowi są wspierani przez hufiec w tworzeniu programu drużyny?
 • kto w komendzie hufca przede wszystkim zajmuje się wsparciem drużynowych w tworzeniu, realizacji i ewaluacji programu drużyny?
 • czy można prowadzić pracę śródroczną bez zatwierdzonego programu drużyny?
 • jak nasza chorągiew wspiera hufce w przygotowaniu instruktorów/członków komend hufców do pracy z drużynowymi w zakresie programu drużyny?

Zebrany materiał oceniający bieżącą sytuację służy jako punkt wyjścia do stworzenia spisu konkretnych działań, które polepszą sytuację danej harcerskiej komendy w zakresie każdego z 5 kierunków strategicznych.
W ten sposób powstanie plan operacyjny do Strategii ZHP na dany rok dla konkretnego hufca lub chorągwi.
W kolejnym roku działania strategii, dokonując analizy sytuacji bieżącej, uwzględnić należy podsumowanie wyników realizacji poprzedniego planu operacyjnego.

Plan operacyjny hufca lub chorągwi winien zakładać roczną perspektywę realizacji zadań na dany rok kalendarzowy, uwzględniając konieczność corocznego podsumowania realizacji planu i powinien być zatwierdzany:

 • przez komendę hufca do końca listopada,
 • przez radę chorągwi do końca grudnia.

Plan operacyjny hufca lub chorągwi musi zawierać:

 • nawiązanie do każdego z 5 kierunków strategicznych,
 • nazwę zadania operacyjnego,
 • sposób pomiaru stopnia realizacji zadania,
 • czas wykonania,
 • źródła finansowania zadania,
 • wskazanie osoby lub zespołu odpowiedzialnego za wykonanie zadania.

Prawidłowe wdrożenie Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 zakłada:

 • coroczne przyjęcie planu operacyjnego hufca lub chorągwi do strategii rozwoju ZHP, opracowanego przez komendę hufca lub radę chorągwi i komendę chorągwi na podstawie Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017,
 • coroczną ewaluację planu operacyjnego przez komendę hufca oraz radę chorągwi i komendę chorągwi,
 • ewaluację realizacji planów operacyjnych na zjazdach zwykłych i sprawozdawczych hufców i chorągwi oraz ewaluację aktualnej Strategii rozwoju ZHP na zjeździe ZHP.

Plan operacyjny chorągwi powstaje jako wynik analizy sytuacji dokonanej na poziomie chorągwi oraz podsumowania efektów działania planów operacyjnych hufców danej chorągwi.

Indywidualny charakter strategicznych działań w hufcu i chorągwi

Realizacja Strategii rozwoju ZHP 2012-2017 zakłada indywidualizację działań poprzez tworzenie szczegółowych planów operacyjnych hufców i chorągwi. Plany operacyjne hufców i chorągwi przekładają ogólne systemowo kierunki strategiczne uchwalone przez zjazd ZHP na konkretne problemy każdego hufca i chorągwi.

II. STRATEGIA ROZWOJU ZHP NA LATA 2012-2017

Założenia ogólne

 • Strategia rozwoju ZHP stawia drużynowego w centrum zainteresowania całej organizacji.
 • Wszystkie cele strategiczne, przyjmowane przez organizację, mają sens tylko wtedy, jeśli w wyniku ich realizowania poprawi się wsparcie organizacji dla drużynowego.
 • Strategia posiada graficzną formę opisującą główne cele ZHP - jest zwięzła i czytelna dla każdego drużynowego ZHP.